TK FUNTOM DOBŘANY

Sídlo:

Přeštická 1268

334 41  Dobřany

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Tomášek, 602 425 291

Mgr. Pavlína Šmatová, 702 063 002

 

STANOVY:

 

Čl. I

Název a sídlo

 

TK FUNTOM, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Dobřanech, na adrese Přeštická 1268, Dobřany, PSČ 33441.

.

Čl. II

Účel spolku

 

Účelem spolku je podpora a rozvoj sportovních aktivit – zejména tenisu a badmintonu mezi mládeží i dospělými.

 

Čl. III

Činnost spolku

 

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Jedná se především o provozování sportovního areálu, který má spolek v pronájmu, organizování tenisové akademie pro mládež, zajišťování a organizování účasti hráčů na soutěžích, pořádání turnajů a obdobných sportovních akcí.

Vedlejší činností spolku je provozování obchodní činnosti (prodej potravin a sportovních potřeb v pronajatém objektu), která slouží výhradně pro podporu hlavní činnosti.

Rozpočet hospodaření spolku vyplývající ze souhrnu hlavní a vedlejší činnosti je neziskový.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 

1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

 

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy.

 

5. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. V

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda.

 

Čl. VI

Členská schůze

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o zániku spolku.

 

2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

 

Čl. VII

Předseda

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

 

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 

 

Účinnost od 1. 1. 2015

V Dobřanech dne 1. 12. 2014

Zapsal:                                                        Ověřila:

Vladimír Tomášek                                          Pavlína Šmatová